Ajuts de la Fundació Agustí Pedro Pons per al curs 2019-2020

BASES CONVOCATÒRIA 2019

AJUTS PER A ESTUDIS O PROJECTES FORA DE CATALUNYA

Tipus d’ajuts

Per a dur a terme estades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, preferentment a l'estranger, per a la realització d'estudis de postgrau o treballs de recerca, així com estudis de màster d'ensenyaments artístics, música, composició i cant.

Període d’estades

El període de començament de les estades haurà d’estar comprés entre l’1 d’agost de 2019 i el 31 de juliol de 2020 1
Les estades es podran iniciar abans de la resolució d’atorgament de la convocatòria, que es decidirà en Junta de Patronat que es durà a terme al segon semestre de l’any
Per estada s'entén el període que transcorre des de la data d'incorporació efectiva a la universitat o al centre de destinació fins a la data de finalització efectiva d'aquesta incorporació. Només es tindran en compte els dies d'estada al centre desenvolupant l estudi o projecte per al còmput de l'ajut.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 09 de juliol al 8 d’octubre de 2019 .

Compatibilitat

Els ajuts són compatibles amb altres ajuts, beques o feines remunerades. Les persones beneficiàries estan obligades a comunicar a la Fundació altres beques, ajuts i/o subvencions concedides, així com qualsevol alteració produïda en les ja comunicades en la sol•licitud.

Enllaç a la convocatòria