COR.E.M.A.H. - Corpus Espanyol Multimodal d'Actes de Parla

La majoria dels errors en la segona o tercera llengua no són només estan vinculats a la gramàtica, sinó també a la pragmàtica. Els errors pragmalingüístics procedeixen de la traducció literal de les peces del llenguatge d'una llengua a l'altra, mentre que els errors sociopragmàtics provenen d'una percepció diferent del món.

El corpus analitza i compara tres actes de parla conflictius (elogis, rebutjos i disculpes) i les fonts d'aquests errors. Hi ha tres grups de recerca: estudiants intermedis d'espanyol, estudiants avançats d'espanyol i parlants nadius d'espanyol. A més, atesa la naturalesa multimodal de COR.E.M.A.H (Corpus Español Multimodal de Actos de Habla), també es tracten les diferències en el comportament no verbal, els gestos, la proxèmica i el to de la veu.

El corpus conté 72 subjectes en un total de 108 vídeos transcrits i etiquetats. La web de COR.E.M.A.H és un recurs avançat per a l'ensenyament de la pragmàtica en una classe de llengua estrangera a molts nivells. Les transcripcions es poden descarregar de tres maneres diferents: transcripció bàsica, transcripció amb anotacions d'elements de caràcter no verbal i transcripció anotacions i etiquetes d'elements de caràcter no verbal. La web també permet fer cerques.