"Interacción verbal, multimodalidad y oralidad", secció monogràfica del XLVII Simposi de la Sociedad Española de Lingüística (SEL 2017)

Dins del XLVII Simposi de la Sociedad Española de Lingüística, que es durà a terme a la Universitat d'Alacant els dies 23 a 26 de gener de 2018, la secció dedicada a la Lingüística del Discurs proposa abordar l'estudi de les interaccions verbals des de diverses perspectivas, lingüística, paralingüística i no verbal. 

Un àmbit d'interès recent en els estudis del discurs és la perspectiva multimodal, entesa com la incorporació dels elements multisemiòtics, és a dir, de la comunicació no verbal i paraverbal en l'estudi del discurs. L'estudi dels elements no verbales s'ha realitzat des de la cinèsica, que abarca l'anàlisi dels gests, postures corporals, expressions facials i mirada en les interaccions, i la proxèmica, centrada en la distància entre els interlocutors i l'organització i apropiació dels espais. 

Els elements prosòdics concerneixen a l'accentuació i la intensitat, l'entonació, la durada, etc. i en molts casos conflueixen amb els elements paraverbals o paralingüístics, que estudien el paper del volum de veu, ritme d'elocució, etc. on també s'integren fenòmens segmentals, fenòmens suprasegmentals o les vocalitzacions. A l'oralitat, a més, es produeixen fenòmens relacionats amb la interactivitat del discuro, com les reaccions de l'audiència en els discursos públics o la retroalimentació. La multimodalitat dels missatges i la combinació de codis semiòtics són també objecte d'estudi del discurs digital. 

Des d'aquest punt de partida, s'anima als investigadors a presentar treballs en les línies que puguin posar en relació alguns dels aspectes esmentats:

  • Postura corporal, gest, mirada
  • Entonació i prosòdia
  • Parallenguatge
  • Mecanismes i estratègies d'interactivitat en el discurs
  • Trets de l'oralitat: retroalimentació, torns, dinamisme comunicatiu
  • Interacció de codis semiòtics en el discurs escrit i digital 

Des d'una perspectiva més ampla, aquesta secció abarca també aquells treballs que d'una manera directa o indirecta facin referència a aspectes contextuals de la interacció verbal; fenòmens relacionats amb la funció fàtica i reguladora, humor i ironia, dixi, iconicitat, estructura conversacional, etnografia de la parla, tant des del punt de vista sincrònic com diacrònic, evolutiu i aplicat (adquisició i aprenentatge, patologies del llenguatge, canvi i variació).

Coordinadores del panel: 

Raquel Hidalgo Downing, Universidad Complutense de Madrid (rhidalgo@ucm.es)
Antonio Hidalgo Navarro, Universidad de Valencia (antonio.hidalgo@uv.es)

Termini d'enviament de propostes: fins al 15 d'octubre de 2017

Notificació de contribucions acceptades: 30 de novembre de 2017