Albert Bastardas - Pàgina personal

 

Dr. Albert Bastardas Boada     

 

Main research areas: Catalan Sociolinguistics, Sociology of Language, Language Contact and Language Dynamics,

Language Policy and Language Planning, Language Ecology, [Linguistic Ecology, Ecology of languages, Ecolinguistics],

Language Sustainability [Linguistic Sustainability], Sustainable Multilingualism, Linguistic Subsidiarity, Language

Normalization Processes, Language and Identity, Language Shift, Social Bilingualization Processes, Catalonia and

Spain Bilingualism and Plurilingualism, Language use in Catalonia, Medium-sized Language Communities, Bilingual,

Trilingual, and Plurilingual Education, Biological and Linguistic Diversity [Biodiversity and Linguodiversity], Language

Diversity and Globalization, Language and Immigration, Holistic Linguistics and Communication, Complexity Paradigms

[Complex Thinking, Complex Adaptive Systems, Complexics], Sociocomplexity, Complex Sociolinguistics,

Interdisciplinarity, Transdisciplinarity. 

 

Principals àrees de recerca:  Sociolingüística catalana, sociologia de la llengua, contacte lingüístic i dinàmica sociolingüística,

ecologia lingüística [ecologia de les llengües, ecolingüística], sostenibilitat lingüística, multilingüisme sostenible, subsidiarietat

lingüística, processos de normalització lingüística, llengua i identitat, substitució lingüística, processos de bilingüització social,

bilingüisme i plurilingüisme a Catalunya i a Espanya, ús de les llengües a Catalunya, comunitats lingüístiques mitjanes,

llengües mitjanes, educació bilingüe, trilingüe i plurilingüe, diversitat biológica i diversitat lingüística [biodiversitat

i linguodiversitat], diversitat lingüística i globalització, llengua i immigració, lingüística general i comunicació humana,

paradigmes de complexitat [pensament complex, sistemes complexos adaptatius, complèxica], sociocomplexitat,

sociolingüística complexa, interdisciplinarietat, transdisciplinarietat.

 

Principales áreas de investigación: Sociolingüística catalana, sociología de la lengua, contacto lingüístico y dinámica 

sociolingüística, ecología lingüística [ecología de lenguas, ecología del lenguaje, ecolingüística], sostenibilidad lingüística

[sustentabilidad lingüística], multilingüismo sostenible [multilingüismo sustentable], subsidiariedad lingüística, procesos de

normalización lingüística, lengua e identidad, sustitución lingüística, procesos de bilingüización social, bilingüismo y

plurilingüismo en Cataluña y en España, uso de las lenguas en Cataluña, comunidades lingüísticas medianas,

lenguas medianas, educaciónbilingüe, trilingüe y plurilingüe, diversidad biológica y diversidad lingüística [biodiversidad y

linguodiversidad], diversidad lingüística y globalización, lengua e inmigración, lingüística general y comunicación humana,

paradigmas de complejidad [pensamiento complejo, sistemas complejos adaptativos, compléxica], sociocomplejidad, 

sociolingüística compleja, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad.

 

Intérêts principaux de rechercheSociolinguistique catalane, sociologie de la langue, contact linguistique et dynamique 

sociolinguistique, écologie linguistique [écologie du langage, écologie des langues, écolinguistique], durabilité linguistique,

multilinguisme durable, subsidiarité linguistique, processus de normalisation linguistique, langue et identité, mort des langues,

processus de bilinguisme social, bilinguisme et plurilinguisme en Catalogne et en Espagne, usage des langues en Catalogne,

langues moyennes, communautés linguistiques moyennes, éducation  bilingue, trilingue et plurilingue, diversité biologique et

diversité linguistique [biodiversité et linguodiversité], diversité linguistique et mondialisation, langue et  immigration, linguistique

général et communication humaine, paradigmes de complexité [pensée complexe, systèmes complexes adaptatifs,

complexique], sociocomplexité,  interdisciplinarité, transdisciplinarité.

 

 

1. PRESENT POSITION / FEINA ACTUAL / PLAZA ACTUAL / POSITION ACTUEL

 

Professor (Catedràtic) ('Sociolinguistics' and 'Language Ecology and Language Policy’),

Secció de Lingüística General

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Facultat de Filologia

Universitat de Barcelona

Gran Via, 585

E-08007 Barcelona

Catalunya

(Spain)

 

Phone: 34-934035657

Fax: 34-933189822

albertbastardas@ub.edu

 

Webpages:

 

https://webgrec.ub.edu/webpages/personal/cat/000572_albertbastardas.ub.edu.html

-(English): http://ub.academia.edu/AlbertBastardas

 

Research centers and groups:

 

 -Sociocomplexitat. Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística / Complexity, Communication and 

Sociolinguistics Group / Grupo de Complejidad, Comunicación y Sociolingüística

  -CUSC – Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació  [University Centre of Sociolinguistics and

Communication].

  -UBICS – Universitat de Barcelona Institute of Complex Systems.

 

2. CURRENT AND RECENT RESEARCH / RECERCA / INVESTIGACIÓN / RECHERCHE

 

-The (inter)generational evolution of bilingualizations: Language contexts, maintenance and shift (Evogen).

Funding: Ministerio de Economía y Competitividad (Govenment of Spain). (2016-19). Project director.

 

-Linguistic sustainability and (socio)complexity thinking. Funding: ICREA – Institució Catalana de Recerca

i Estudis Avançats. (2011-15). Project director.

 

-Globalization and society and family plurilingualism in European  medium-sized language communities

(Globlinmed). Funding: Ministerio de Ciencia e Innovación (Government of Spain). (2013-2015). Project co-director.

 

-Globalization, intercommunication and national languages in medium-sized language communities. Funding:

Ministerio de Ciencia e Innovación (Government of Spain). (2009-2012). Project director. Video, català.

 

-The sustainability of medium-sized linguistic communities in the global era: New trends, new solutions?

(Linguamón/Casa de les llengües). (2008-2010). First director, and partner.

 

-Evolution and Transmission of Language groups. Funding: Ministerio de Educación y Ciencia (Government of Spain).

(2006-2009). Partner.

 

-Language and Identity Policies in the ‘Glocal’ Era: Processes, Consequences and New Organisation Principles.

Funding: Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya (Government of Catalonia). (2005-2006).  Project

director.

 

-The Evolution of Plurilingual Societies: Language Representations, Behaviours, and Capitals. Ministerio de Ciencia y

Tecnología (Government of Spain). (2003-2005). Project director.

 

-New Sociolinguistic Dynamics in Catalonia. Interrelations between public policies and private language behaviours.

Ministerio de Ciencia y Tecnología (Government of Spain). (2000-2002). Project director.

 

-Language Contact, Language Reproduction, and Language Change: Families, Schools and Sociocultural Ecosystems.

Funding: DGICYT (Dirección General de Investigación Científica y Técnica). Ministerio de Educación y Ciencia (Government

of Spain). (1996-1999). Project director.

 

-Socio-Ecology of Languages: Environment, Contacts and Dynamics. Funding: Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona,

Spain. (1993-1995). Project director.

 

-Interpersonal and Mass Communication: Interpretation as a Source for an Integrative Theoretical Framework. (1992-1995).

Funding: DGICYT (Dirección General de Investigación Científica y Técnica) Ministerio de Educación y Ciencia (Spanish

Government). Project director.

 

-Theoretical Bases for a Holistic Linguistics (1991-1993). Funding: Section of General Linguistics, Universitat de Barcelona. 

Project director.

 

 

OTHER RESEARCH / ALTRES RECERQUES / OTRAS INVESTIGACIONES / AUTRES RECHERCHES

 

-Towards a Theory of Dialogue. Section of General Linguistics, Universitat de Barcelona, Spain (1989-1991).

 

-Social Determinants of Language Behavior. Section of General Linguistics, Universitat de Barcelona, Spain (1987-1989).

 

-Language Planning Theory: Language Normalization, Corpus Planning and Usage Planning. Section of General

Linguistics, Universitat de Barcelona, Spain (1985-1988).

 

-Processes of Social Bilingualization. Section of General Linguistics, Universitat de Barcelona, Spain (1985-1988).

 

-Migration, Bilingualization and Linguistic Assimilation. International Center of Research on Bilingualism, Université

Laval, Quebec, Canada (1983-1985).

 

-Towards a Critical Synthesis of Sociolinguistics. Indiana University, Bloomington, In., USA (1981-1982).

 

3. THEMATIC WEB PAGES / WEBS TEMÀTICS / WEBS TEMÁTICAS / WEBS PAR THÈMES

 

-Complexity perspectives / Perspectives de complexitat / Perspectivas de complejidad / Perspectives de complexité

 

-De Sociolingüística i Política lingüística

 

-Complejidad eco-socio-cognitiva

 

-Lingüística general y comunicación humana

 

-Multilingualism, language ecology & language sustainability

 

-Ecologia de les llengües mitjanes / Ecology of medium-sized languages / Ecología de las lenguas medianas

 

4. MAIN PUBLICATIONS / PUBLICACIONS PRINCIPALS / PRINCIPALES PUBLICACIONES /

PUBLICATIONS LES PLUS IMPORTANTES

 

(2017). "Prefaci". In: Artigas, R., El Domini textual. Un model de funcionament del discurs per a l'ensenyament de la llengua. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pp. 7-8.

 

(2017). “The ecology of language contact: Minority and majority languages”, in: Fill, A., Penz, H. (eds.), Routledge

Handbook of Ecolinguistics. Oxford: Routledge, pp. 26-39.

 

(2017), “Complexity in language contact: A socio-cognitive framework”, in: Mufwene, S. et al. (eds.), Complexity in

language: Developmental and evolutionary Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 218-243.

 

(2016). “Ecología lingüística y lenguas minorizadas: algunas notas sobre el desarrollo del campo”, in: Fernández

Planas, A. Ma. (ed.) (2016): 53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística. Barcelona,

pp. 449-458.

 

(2016). “Complexics as a meta-transdisciplinary field”, Congrès Mondial pour la pensée complexe. Les défis d’un monde

globalisé. (Paris, 8-9 décembre. UNESCO.

 

(2016), “Famílies lingüísticament mixtes a Catalunya: competències, usos i autoorganització evolutiva [Mixed-language

Families in Catalonia: Competences, Uses and Evolving Self-organisation]”, Treballs de sociolingüística catalana 26, pp.

285-308.  

 

(2016), “Canvis en els ecosistemes de les llengües mitjanes: nous fets a la recerca de nous conceptes [Changes in

medium-sized languages' ecosystems: Searching new concepts for new facts]”, in: Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.), 

Miscel·lània d’Homenatge a Joan Martí i Castell. Vol. II. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, pp. 19-24.

ISBN 978-84-8424-426-4.

 

(2016), “Diversidade, contato e ecologia linguística: uma aproximação a partir da complexidade sociocognitiva”, in: do

Couto, Hildo H., et al. org., O paradigma ecológico para as ciências da linguagem: ensaios ecolinguisticos clássicos e

contemporáneos. Goiânia, Brasil: Editora da Universidade Federal de Goiás, pp. 325-349.

 

(2015), “Quin futur tenim a Europa?” [Which future do we have in Europe?] (Taula rodona), a:  Casals, Daniel & Francesc

Foguet, editors.  Raons de futur. (Simposi sobre l'Ensenyament de la Llengua i la Literatura Catalanes a la Secundària i a

la Universitat (2n : 2013)). Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura, Institut d'Estudis Catalans / Universitat

Autònoma de Barcelona, pp. 187-214.

 

(2014), Sociolingüística: per una mirada complèxica, a: Massip Bonet, Àngels & Albert Bastardas Boada (eds.), Complèxica.

Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona,

pp. 291-316.

 

(2014), Lingüística i ciències de la comunicació: sociocomplèxica com a perspectiva integradora, a: Massip Bonet, Àngels &

Albert Bastardas Boada (eds.), Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat. Barcelona: Publicacions

i Edicions de la Universitat de Barcelona, pp. 231-258.

 

(2014), Linguistic sustainability for a multilingual humanity, Sustainable Multilingualism 5, pp. 134-163.

 

(2014), “Towards a complex-figurational socio-linguistics: Some contributions from physics, ecology and the sciences

of complexity”, History of the Human Sciences, Vol. 27, Issue 3, pp. 55-75. DOI: 10.1177/0952695114534425.

 

(2014), “Cap a la ‘complèxica’ com a transdisciplina”, in: Martí, M. Antònia, & Mariona Taulé (eds.), Homenatge a

Sebastià Serrano. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, pp. 63-77. (English version: Toward

Complexics as a Transdiscipline, 2015).

 

(2014), “Autobiografía intelectual”, in: Laborda, Xavier, Lourdes Romera, Ana M. Fernández Planas (eds.). La lingüística

en España. 24 autobiografías. Barcelona: Editorial UOC, 2014, pp. 29-43.

 

(2014), “Ecología y sostenibilidad lingüísticas: una aproximación desde la (socio)complejidad”, in: Casas Gómez,

Miguel (dir.), & Rocío Vela Sánchez (ed.),  Eugenio Coseriu In Memoriam. XIV Jornadas de Lingüística. Cádiz: Universidad

de Cádiz, Servicio de Publicaciones, pp. 143-163.

 

(2013), “Complexitat i fenomen (socio)lingüístic”, LSC – Llengua, Societat i Comunicació  11, pp. 5-13.

 

(2013), “Llengua i complexitat. Presentació” (+ Àngels Massip), LSC – Llengua, Societat i Comunicació 11, pp. 1-4.

 

(2013), “Language policy and planning as an interdisciplinary field: towards a complexity approach”, Current Issues in

Language Planning, vol. 14, n. 3-4, pp. 363-381. DOI: 10.1080/14664208.2013.829276.

 

-(2013),  “Sociolinguistics: Towards a Complex Ecological View”, in: Massip-Bonet, A., & A. Bastardas-Boada (eds.),

Complexity perspectives on language, communication and society. Berlin: Springer, pp. 15-34.

 

-(2013),General Linguistics and Communication Sciences: Sociocomplexity as an Integrative Perspective, in:

Massip-Bonet, A., & A. Bastardas-Boada (eds.), Complexity perspectives on language, communication and society. Berlin:

Springer, pp. 151-173.

 

-(2012), Language and identity policies in the ‘glocal’ age: New processes, effects and principles of organization. Barcelona:

Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya.

 

-(2012), “El català i els joves: propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana”, Treballs de

sociolingüística catalana 22, pp. 77-92.

 

-(2012), “L’anglès com a llengua global”, in: Vila i Moreno, F. Xavier (ed.), Posar-hi la base. Usos i aprenentatges 

lingüístics en el domini català. Barcelona: Xarxa CRUSCAT/IEC, pp. 109-112.

 

-(2011), “Ekologiatik hizkuntza-iraunkortasunera: marko teorikotik proposamen praktikoetara”, BAT. Soziolinguistika

aldizkaria 81, pp. 11-22.

 

-(2010), “De l’escriptura a l’oralitat, de la recepció a l’expressió, de la competència a l’ús”, Treballs de sociolingüística

catalana  20, pp. 327-330.

 

-(2010), “Towards a global model of linguistic ecology”, Catalan International View  5 (Winter 2009-10), pp. 14-17.

 

-(2009), “Complejidad y emergencia en lingüística y ciencias de la comunicación”, Glossa. An Ambilingual Interdisciplinary

Journal  vol. 4, n. 2 (October). 

 

-(2009), “Vint-i-cinc anys de política i planificació lingüístiques”, Revista de llengua i dret  51 (juny), pp. 125-132.

 

-(2009), “Per una política lingüística per als joves”, Llengua i ús  45, pp. 3-11 (juntament amb Ignasi Genovès i Joan Solé).

 

-(2009),  Recomanacions al Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a polítiques de foment de l’ús del català

entre la joventut (com a president de la comissió del Consell Social de la Llengua Catalana encarregada de l’elaboració

de l’informe).

 

-(2009), “Sociolingüística y linguodiversidad: una aproximación desde la ecología compleja” / “Soziolinguistika eta

hizkuntzaniztasuna ekologia konplexutik abiatutako hurbilketa”, Hizkunea, Soziolinguistikako Agerkaria (Boletín de

sociolingüística de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco).

 

-(2008), “Prefaci”, in: Massip, Àngels (coord.), Llengua i identitat. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat

de Barcelona, pp. 7-8. 

 

-(2007), “Linguistic sustainability for a multilingual humanity”, Glossa. An Ambilingual Interdisciplinary Journal,

vol. II, n. 1 & 2 (June), pp. 180-202.

 

-(2007), Les polítiques de la llengua i la identitat a l’era ‘glocal’. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat

de Catalunya.

 

-(2006), “Lingüística y (psico)sociología: una interdisciplinariedad necesaria”, QVR  Quo Vadis Romania? – Zeitschrift

für eine aktuelle Romanistik, 28, pp. 20-29.

 

-(2006), “La evolución de la diversidad lingüística: comprender para proponer”, in: Blas Arroyo, J.L., et alii (eds.), Discurso

y sociedad: contribuciones al estudio de la lengua en contexto social. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, pp. 23-32.

 

-(2005), Cap a una sostenibilitat lingüística [Towards a language sustainability]. Barcelona: Angle editorial / Centre d’Estudis de Temes Contemporanis,

Generalitat de Catalunya. [vg. també el text bàsic de la conferència a: 

http://www.academia.edu/4635101/Cap_a_una_sostenibilitat_linguistica_conceptes_principis_i_problemes_de_lorganitzacio_comunicativa_dels_humans_

per_al_segle_XXI]

 

-(2005), “Linguistic sustainability and language ecology”, Language & Ecology  3 (on-line).

 

-(2005), “Diversitat i sostenibilitat lingüístiques: nous principis d’organització?”, Diàlegs entorn del català científic i tècnic,

Fundació J. Torrens-Ibern (on-line).

 

-(2004), "Sociolingüística versus política y planificación lingüísticas: distinciones entre los campos y nociones integradoras",

Revista de llengua i dret  41, pp. 175-194. ["Sociolingüística versus política i planificació  lingüístiques: distincions entre els

camps i nocions integradores", Resum en català /  "Sociolinguistics versus language policy and language planning: field

distinctions and elements of integration", English Abstract].

 

-(2004), "Introducció. 25 anys de Constitució espanyola: un model linguistic per avaluar” [“Introduction. 25 years of  Constitution

in Spain: A linguistic model to be evaluated”] (with E. Boix), LSC - Llengua, Societat i Comunicació  2, pp. I-V.

 

-(2004), "Les llengües a Catalunya: diversitat sociolingüística i perspectives de futur" [“Languages in Catalonia: Sociolinguistic

diversity and future perspectives”], in: Payrató, Lluís, & F.X. Vila (dirs.), Les llengües a Catalunya (Cicle Joan Coromines III).

Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell, pp. 175-183.

 

-(2004), “Diversitat biològica i diversitat lingüística: algunes pistes transdisciplinàries per a una socioecologia de les llengües

[“Biological and linguistic diversities: Some transdisciplinary clues for a socioecology of languages”], in: Bastardas, Albert (ed.),

Diversitats. Llengües, espècies i ecologies [Diversities. Languages, species, and ecologies]. Barcelona: Empúries, pp. 13-53.

 

-(2004), “La metàfora ecològica: possibilitats i límits per a l'aproximació sociolingüística” [“The ecological metaphor: possibilities and

limits for the sociolinguistic approach”], in: Pradilla Cardona, Miquel-Àngel (coord.), Calidoscopi lingüístic. Un debat entorn de les

llengües de l'Estat. Barcelona: Octaedro/EUB, pp. 13-24.

 

-(2003), "Ecology and diversity: A comparative trip from Biology to Linguistics", in: Boudreau, Annette et alii (eds.), Colloque

international sur l'Écologie des langues. París: L'Harmattan, pp. 33-43.

 

-(2003), “Lingüística general: elementos para un paradigma integrador desde la perspectiva de complejidad” [“General linguistics:

Elements for an integrative paradigm from the complexity perspective”], LinRed (on-line), 11-11-2003, pp. 1-23.

 

-(2003), "Eco-dinámica sociolingüística: comparaciones y analogías entre la diversidad lingüística y la diversidad biológica", Revista

de llengua i dret  39, pp. 119-148. ["Sociolinguistic ecodynamics: comparisons and analogies between linguistic diversity and

biodiversity", English abstract].

 

-(2003), "Política mundial del lenguaje en la era de la globalización: diversidad e intercomunicación desde la perspectiva de la

complejidad”, Dimensión antropológica (México) 28 (mayo-agosto), pp. 15-41. 

 

-(2003), "Les llengües a la universitat: mobilitat estudiantil i normalització lingüística", Enxarxa't. Revista de la xarxa de dinamització

lingüística de la UB  3 (tardor), pp. 6-9.

 

-(2003), "Comunicacions institucionalitzades i comunicacions individualitzades: la complexitat de l'ús social de les llengües

[“Institutionalized and individualized communications: The complexity of the social use of languages”], Treballs de sociolingüística

catalana  17, pp. 315-322.

 

-(2003), “Breu aportació sobre l’ús del català en les relacions interpersonals”, [“A short contribution on the use of Catalan in interpersonal

relations”], Treballs de sociolingüística catalana  17, pp. 267-269.

 

-(2003), “Perspectives teòriques i objectius per a la intervenció de l’activisme lingüístic en el futur del català”, Llengua nacional  42,

pp. 5-7.

 

-(2002), "Biological and linguistic diversity: Transdisciplinary explorations for a socio-ecology of languages", Diverscité langues, vol. VII,

Analyses et réflexions (on-line).

 

-(2002), “Llengua escolar i context demosociolingüístic en els joves francòfons al Canadà a fora de Quebec: algunes alertes per a la

situació catalana” (Català)    /   “School language and demo-sociolinguistic context in francophone children and teenagers in Canada

outside of Quebec: A warning for the Catalan situation” (English),  Noves SL. Revista de sociolingüística (Barcelona) (on-line).

 

-(2002), “Llengua i noves migracions: les experiències canadenques i la situació a Catalunya”, Revista de llengua i dret  37, pp. 153-190.

[Language and new migrations: the Canadian experience and the situation in Catalonia, English abstract].

 

-(2002), “Política lingüística mundial a l'era de la globalització: diversitat i intercomunicació des de la perspectiva de la 'complexitat'

(Català)   /    “World language policy in the era of globalization: Diversity and intercommunication from the perspective of 'complexity'”, 

(English),  Noves SL. Revista de sociolingüística (Barcelona) (on-line).

 

-(2002), “The Ecological perspective: Benefits and risks for Sociolinguistics and Language Policy and Planning”, in: Fill, Alwin, Hermine

Penz, & W. Trampe (eds.), Colourful Green Ideas. Berna: Peter Lang, pp. 77-88.

 

-(2002), “Prefaci”, in: Laborda, Xavier. Comunicació institucional i literatura de paperera. València: Ed. 3i4, pp. 9-11.

 

-(2001), “Pròleg”, in: Ruiz, F. et alii, Diccionari de sociolingüística. Barcelona. Enciclopèdia Catalana, pp. 9-13.

 

-(2001), “Normalització lingüística i globalització: l'escola catalana en el segle XXI” [“Language ‘normalization’ and globalization”],

Escola catalana (Barcelona) 381, pp. 24-26.

 

-(2001), “Pertsonen arteko harremanetako katalanaren erabilerari buruzko ekarpen laburra”, BAT. Soziolinguistika Aldizkaria 41,

pp. 73-76.

 

-(2000), “De la 'normalització' a la 'diversitat' lingüística: cap a un enfocament global del contacte de llengües”, Revista de llengua i

dret  34, pp. 151-165. ["From linguistic ‘normalization’ to linguistic diversity: Towards a global perspective on language contact”,

English abstract ].

 

-(2000), 'Conflicte lingüístic', 'Minorització lingüística', 'Normalització lingüística', 'Planificació lingüística', 'Política lingüística',

'Sociolingüística', 'Subordinació lingüística', 'Substitució lingüística', and, 'ús' (Dictionnary entries), in: Tuson, Jesús (dir.), Diccionari

de Lingüística. Barcelona: Vox.

 

-(1999), “Les relacions entre política lingüística i comportament lingüístic: apunts des dels casos del francès al Canadà a fora de

Quebec”, Revista de llengua i dret  31, pp. 193-206. ["The relationship between language policy and language behaviour: notes

on cases from francophone Canada outside of Québec", English abstract ].

 

-(1999), “Manteniment diglòssic i substitució lingüística: notes per a una continuïtat de la linguodiversitat” [“Diglossia maintenance

and language shift: Some ideas to keep alive the linguodiversity”], Homenatge a Jesús Tuson. Barcelona: Ed. Empúries, pp. 26-32.

 

-(1999), “Comunicacions institucionalitzades i comunicacions individualitzades. La complexitat de l'ús social de les llengües”, in:

Fundació Jaume Bofill, Informe per a la Catalunya del 2000. Barcelona: Ed. Mediterrània, pp. 747-750.

 

-(1999), “Lingüística General y teorías de la complejidad ecológica: algunas ideas desde una transdisciplinariedad sugerente

[“General linguistics and ecological complexity theories: Some ideas from a suggestive transdisciplinarity”], in: Lingüística para

el siglo XXI. Salamanca: Publ. Universidad de Salamanca, pp. 287-294.

 

-(1998), “De lleis, llengües, poblacions i estats”, AMBITS de política i societat (Barcelona) núm. 7, pp. 18-20.

 

-(1997), “Substitution linguistique versus diglossie dans la perspective de la planétarisation”, in : Bouchard, G., &

Y. Lamonde (dirs.), La nation dans tous ses états. Montréal/Paris: Harmattan, pp. 111-129.

 

-(1997), “Política i planificació linguistiques: cap a una perspectiva ecosistèmica” [“Language policy and language planning:

Towards an ecosystem perspective”], in: Proceedings of the European Conference on Language Planning (Barcelona, November

1995). Barcelona: Generalitat de Catalunya, pp. 50-60.

 

-(1997), “Escola i comportaments lingüístics des de l'ecologia de les llengües: el cas català” [“School and language behavior

from the ecology of languages: The Catalan case”] , Escola Catalana 340 (Maig), pp. 6-10.

 

-(1997), “Pròleg”, in: Melià, Joan. La llengua dels joves. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, pp. 17-18.

 

 (1997), “Contextes et représentations dans les contactes linguistiques par décision politique: substitution versus diglossie dans

la perspective de la planétarisation”  (Français)    /    “Contextos i representacions en els contactes lingüístics: substitució versus

diglòssia des de la perspectiva de la planetarització” (Català), Contextos y representaciones en los contactos lingüísticos por decisión

politica : sustitución versus diglosia desde la perspectiva de la planetarización (Resumen en castellano) [“Contexts and representations

in language contact: Shift versus diglossia from the globalization perspective”],    Diverscité Langues (Montréal) (on-line).

 

-(1996), Ecologia de les llengües. Medi, contactes i dinàmica sociolingüística [Ecology of languages. Context, contacts and

sociolinguistic dynamics]. Barcelona: Proa/Enciclopèdia Catalana.

 

-(1996), “Política y planificación lingüísticas” [“Language policy and language planning”], in: Martin Vide, C. (ed.), Elementos de 

lingüística. Barcelona: Octaedro, pp. 341-360.

 

-(1995), “Language management and language behavior change: policies and social persistence”, Catalan Review vol. IX, 2, pp. 15-38.

 

-(1995), “El procés de normalització lingüística. Algunes reflexions teòriques per a la pràctica” [“The language ‘normalization’ process.

Theoretical thoughts for the practice”], Serra d'or (Barcelona) 430 (octubre), pp. 20-22.

 

-(1995), “Comunicación humana y paradigmas holísticos” [“Human communication and holistic paradigms”], CLAVES de razón práctica

(Madrid) 51, pp. 78-80.

 

-(1995), “Cap a un enfocament holístic per a la lingüística” [“Towards a holistic approach for linguistics”] , in: Artigas, Rosa, et alii,

El significat textual . Barcelona: Generalitat de Catalunya, Dpt. de Cultura, pp. 15-20.

 

-(1995), “Política i planificació lingüístiques: perspectives i preguntes per a un camp interdisciplinari”, Revista de llengua i dret

(Barcelona) 24, pp. 145-163. [“Language policy and language planning: perspectives and questions for an interdisciplinary field”,

English abstract ].

 

-(1994), “Catalans et immigrés hispanophones en Catalogne: le changement de la langue des intercommunications”, in: Martel, Pierre, &

Jacques Maurais (eds.), Langues et sociétés en contact . Mélanges offerts à Jean-Claude Corbeil. Tübingen: Max Niemeyer Verlag,

pp. 327-339.

 

-(1994), with E. Boix (eds.), ¿Un estado, una lengua? La organización política de la diversidad lingüística [One state, one language?

The political organization of language diversity]. Barcelona: Octaedro.

 

-(1994), “Sociolingüística aplicada i planificació lingüística” [“Applied sociolinguistics and language planning”] in: Actes de la segona

trobada de sociolingüistes catalans . Barcelona: Generalitat de Catalunya, Dpt. de Cultura, pp. 7-11.

 

-(1994),  “La llengua catalana: perspectives de futur” [“Catalan language: Future prospects”]  , Llengua i ensenyament. Actes de les

Jornades (Barcelona, 7-10 set. 1992). Vic: Eumo, pp. 23-33.

 

-(1994), “Persistència i canvi en el comportament lingüístic: la planificació sociolingüística” [“Persistence and change in language behavior:

The sociolinguistic planning”],  Treballs de sociolingüística catalana (València) 12, pp. 31-39. Also in: III Jornades de Sociolingüística.

Normalització i planificació lingüístiques . Alcoi: Ajuntament d'Alcoi, pp. 11-25.

 

-(1994), “Política lingüística a Catalunya: models i efectes”, a: Perspectives de la llengua catalana, Barcelona: Fundació Rafael Campalans,

1994, pp. 9-15.

 

-(1994), “Polítiques i efectes”, Quadern (El País) 586 (10-2-94), p. 8.

 

-(1993), “Llengua catalana i futur: notes des d'una perspectiva eco-sistèmica” [“Catalan language and future: Some ideas from an ecosystemic

perspective”], Revista de llengua i dret (Barcelona) 19, pp. 81-93.

 

-(1992), “Planificació (socio)lingüística: cap a una teoria per a la pràctica” [“(Socio)linguistic planning: Towards a theory for practice”],

Revista de Catalunya (Barcelona)  62, pp. 57-64.

 

-(1992), “El canvi dels comportaments lingüístics de dependència no-oficial: problemàtica i línies d’actuació” [“The change of non-official

language behavior: Problems and policies”] , II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea de normalització lingüística. Lleida,

pp. 263-267.

 

-(1992), “Indicacions i suggeriments per a l’elaboració de plans generals i específics d’extensió de l’ús del català” [“Ideas for the elaboration of

specific and general plans to promote the use of Catalan”] , II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea de normalització lingüística.

Lleida, pp. 303-306.

 

-(1992), “Pròleg”, in: Aymà, Josep Mª., Allò que no se sol dir de la normalització lingüística. Barcelona: Empúries, pp. 7-9.

 

-(1991), Fer el futur. Sociolingüística, planificació i normalització del català [Building the future: Sociolinguistics, planning, and ‘normalization’

of  Catalan]. Barcelona: Empúries. (On line: pp. 1-32 “Població autòctona i relacions intergrupals a Catalunya”, & pp. 57-102: “Fer el futur:

la planificació sociolingüística”.

 

-(1991), “Planning Change in Code-Switching: Theoretical and Practical Inferences from the Catalan Case”, in: Papers for the Symposium

on Code-Switching in Bilingual Studies: Theory, Significance and Perspectives (European Science Foundation Scientific Networks).

Strasbourg: E.S.F., 1991, pp. 93-123.

 

-(1991), “Comportament linguistic i canvi social” [“Language behavior and social change”], in: Martí, Joan (ed.), Processos de

normalització lingüística. Barcelona: Columna, pp. 41-63.

 

-(1991), “Futur del català i planificació sociolingüística” [“The future of Catalan, and sociolinguistic planning”], in: Homenatge a

Josep Roca-Pons. Barcelona/Bloomington, In.: Publicacions de l’Abadia de Montserrat/Indiana University, pp. 71-79.

 

-(1991), “Factors i perspectives del procés de bilingüització dels immigrants castellanoparlants” [“Factors and perspectives of the

bilingualization process of Spanish-speaking immigrants”] , Actes de II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea 2:

Sociologia de la llengua. Girona, pp. 86-89.

 

-(1991), “Anàlisi i propostes des de la perspectiva sociolingüística”, Estudis i propostes per a la difusió de l’ús social de la llengua

catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pp. 93-103.

 

-(1991), “L’anàlisi de la situació sociolingüística: conèixer per transformar” [“The analysis of the sociolinguistic situation: Knowing for

changing”] , 1ª Trobada de serveis lingüístics. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, pp. 55-63.

 

-(1990), “Situació, factors i perspectives de l’ús del català: un cop d’ull”, Miscel·lània Joan Bastardas (Estudis de llengua i literatura

catalanes XXI), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 195-202.

 

-(1990), “El canvi dels comportaments lingüístics dels catalanoparlants: possibilitats i límits” [“The change of Catalan-speakers language

behavior: Possibilities and limits”],   Treballs de sociolingüística catalana  8, pp. 127-130.

 

-(1990), “L’extensió de l’ús del català: fonaments teòrics per a una nova etapa” [“Catalan use extension: Theoretical bases for a new

phase”] , Revista de Catalunya  38, pp. 13-23.

 

-(1989), “Language-Use Extension in Linguistic Normalization Processes: General Patterns and the Catalan Experience”,

Catalan Review vol. III, n. I (July), pp. 59-84.

 

-(1989), “Sobre el bilingüisme passiu: canvi i persistència dels comportaments lingüístics” [“On passive bilingualism: Change and

persistence of language behavior”], Revista de Catalunya  31, pp. 43-54.

 

-(1988),  with J. Soler (eds.), Sociolingüística i llengua catalana [Sociolinguistics and Catalan language]. Barcelona: Empúries.

 

-(1988), “La normalització lingüística: l’extensió de l’ús” [“Linguistic ‘normalization’: The use extension”], in: Bastardas, A., &

J. Soler (eds.), Sociolingüística i llengua catalana. Barcelona, Empúries, pp. 187-210.

 

-(1988), “Quebec, Catalunya i Euskadi: una tipologia de planificació sociolingüística” [“Quebec, Catalonia and Euskadi:

A sociolinguistic planning typology”],  Treballs de sociolingüística catalana  7, pp. 51-56.

 

-(1987),  “La planification linguistique en Catalogne au XXe siècle”, in: Maurais, J. (ed.), Politique et Aménagement

Linguistiques . Québec/Paris: Conseil de la Langue Française/Le Robert, pp. 121-158.

 

-(1987), “Autòctons i immigrants a Catalunya: dos processos de co-bilingüització” [“Autochthonous and immigrants in Catalonia:

Two co-bilingualization processes”]  , Perspectiva social  24, pp. 7-37.

 

-(1987), “El canvi dels comportaments lingüístics de dependència no-oficial” [“The change of non-official language behavior”],

Revista de llengua i dret  10, pp. 117-124.

 

-(1987), “La planificació lingüística en els casos flamenc, basc i català” [“Language planning in Flemish, Basc and Catalan cases”],

Revista de llengua i dret  9, pp. 141-146.

 

-(1986),  The Relation Between Linguistic Context, Behaviour and Competence. The Second Generation of Castilian-Speaking

Immigrants in Non-Metropolitan Catalonia. Quebec: Centre International de Recherche sur le Bilinguisme, Université Laval.

 

-(1986),  Llengua i immigració. La segona generació immigrant a la Catalunya no-metropolitana [Language and immigration.

The immigrant second-generation in non-metropolitan Catalonia]. Barcelona: La Magrana.

 

-(1986), “Bilingüització de la segona generació immigrant: realitat i factors del procés a Vilafranca del Penedès” [“The bilingualization

of immigrant second-generation: Process reality and factors in Vilafranca del Penedès”],  Treballs de sociolingüística catalana  6, 

pp. 131-134.

 

-(1986), “La competència en català de la segona generació d’immigrants castellanoparlants a la Catalunya no-metropolitana

[“The  competence in Catalan of Spanish-speaking second generation of immigrants in non-metropolitan Catalonia”], Estudis de

llengua i literatura catalanes  (Miscel.lània Antoni M. Badia i Margarit) XIII, pp. 101-129.

 

-(1986), “Indicacions i suggeriments per a l’elaboració de plans generals i específics d’extensió de l’ús del català”, Revista de llengua i

dret  7, pp. 179-184.

 

-(1985),  “La crise de la langue 'standard' dans la zone catalane”, in: Maurais, Jacques (ed.), La crise des langues . Québec/Paris:

Conseil de la Langue Française/Le Robert, pp. 366-370.

 

-(1985),  La bilingüització de la segona generació immigrant [The bilingualisation of immigrant second-generation] . Barcelona: La Magrana.

 

-(1985), “L’assimilació lingüística dels immigrants: l’experiència internacional i el cas de Catalunya” [“The language assimilation of

immigrants: International experience and the Catalan case”], Serra d’or  312, pp. 611-612.

 

-(1984), “Integració dels immigrants i legislació lingüística a Catalunya” [“Integration of immigrants and language legislation in Catalonia”],

Revista de llengua i dret  4, pp. 59-72.

 

 

5. CONGRESSES AND SYMPOSIA / CONGRESSOS I JORNADES / CONGRESOS Y JORNADAS /

REUNIONS SCIENTIFIQUES

 

(2016), “Complexics as a meta-transdisciplinary field”, Congrès Mondial pour la pensée complexe. Les défis d’un monde globalisé.

Paris, December 8-9.

 

-(2015), “Language (self)organization in linguistically mixed families: some preliminary results”, Plurilingual families in medium-sized

language communities, Barcelona, February.

 

-(2014), “The linguodiversity crisis in the 'glocal' age: Factors, processes, and policies”,  XVIII ISA World Congress of Sociology,

RC25 Language and Society, Yokohama (Japan), July 17.

 

-(2013), “Llenguatge, cognició i comunicació des de la perspectiva complèxica” (juntament amb Àngels Massip i Bonet), II Jornades

“La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana, Xarxa CRUSCAT, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 12 desembre, 2013.

 

-(2013), “Sociocomplejidad y sostenibilidad en lingüística”, Quinto Simposio sobre Política del Lenguaje. Complejidad y planificación

lingüística: derechos de comunidades minorizadas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla (México),  21 noviembre, 2013.

 

-(2013), Taula rodona sobre ‘Quin futur tenim a Europa?’, II Jornades sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la

secundària i a la universitat, 11 octubre, 2013, Institut d’Estudis Catalans. Vídeo: http://videoteca.iec.cat/entrada.asp?v_id=426

 

-(2013), “Complex theoretical and computational models in contact sociolinguistics: How can we cooperate?”, Variation and Contact in

Languaging: Ecological and Complex Approaches, European Conference on Complex Systems, Barcelona September 19, 2013.

 

-(2012), Final Round Table (video), ICREA International Symposium on Biolinguistics, Universitat de Barcelona, October 3, 2012.

 

-(2012), “Some physics and ecology ideas for a complex figurational sociology”, Conference “Norbert Elias and Figurational Sociology:

Prospects for the Future", University of Copenhagen, April 2-4, 2012.

 

-(2011), “Complexity in/of language: Bases for a dynamic sociocognitive view”, Workshop ‘Complexity in Language: Developmental

and Evolutionary Perspectives’, Collegium de Lyon, France.

 

-(2011), “Ecología y sostenibilidad lingüísticas: aportaciones desde la perspectiva de la sociocomplejidad”, Jornadas sobre Sociocomplejidad,

(Universidad Nacional Autónoma de México (Seminario permanente de Lingüística Aplicada, Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras),

UAM-Iztapalata, Universidad de Sonora-Hermosillo, Universitat de Barcelona, videoconferencia). (video 1 [16:11 a 47:03] & 

video 2 [00:00 a 34:33]).

 

-(2011), “Ecología y sostenibilidad lingüísticas: ideas clave”, La normalización desde la sostenibilidad lingüística como elemento integrador

para el desarrollo sostenible en sociedades avanzadas (Seminario Interdisciplinar). Soziolinguistika klusterra, Eusko Ikaskuntza, Universidad

del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 

 

-(2011), “De l'ecologia a la sostenibilitat lingüístiques: del marc teòric al propositiu i pràctic” (video en català) / “Ekologiatik

hizkuntza-iraunkortasunera: marko teorikotik proposamen praktikoetara”(euskaraz), Hizkuntza-ekologia eta lurralde euskaldunak

(UEMA, Soziolinguistika klusterra, Eusko Ikaskuntza, Euskal Herriko Unibertsitatea).

 

-(2011), “Ecología y sostenibilidad lingüísticas: una aproximación desde la (socio)complejidad”, XIV Jornadas de Lingüística de la Universidad

de Cádiz.

 

-(2011), “‘La sostenibilitat de les comunitats lingüístiques mitjanes en l'època de la globalització': per què, què i com, del projecte”

(video), I Jornades 'La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana'. Xarxa CRUSCAT de l'Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.

 

-(2010), “Llenguatges i complexitat: una visió de conjunt” [video: 02:25 a 23:40], Col·loqui internacional 'Llenguatges i complexitat',

Universitat de Barcelona.

 

-(2010), “Approaches to linguistic ecology: Coincidences and Divergences” (Albert Bastardas-Boada, workshop chair, with Salikoko

Mufwene and Roland Terborg), Seminari LSC (Llengua, societat i comunicació), CUSC, Universitat de Barcelona.

(video 1, video 2, video 3, video 4, video 5). 

 

-(2010), “El Català i els joves: propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana”, El català mola? Jornades sobre

competències, representacions i usos de la llengua en l'àmbit juvenil. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

 

-(2008), “25 anys de política i planificació lingüístiques”, 25 anys de la Revista de llengua i dret, Escola d’Administració Pública,

Generalitat de Catalunya, Barcelona.

 

-(2007), “Conflict, consensus and competence in social multilingualism”,  Multilingualism and Globalization: A New International Balance?,

HACU - Hispanic Association of Colleges and Universities (USA),  Universitat de Barcelona.

 

-(2007), “The Evolution of Language Policy and Planning in Catalonia and Quebec”, XIIè Col·loqui de la North American Catalan Society,

Halifax, Nova Scotia, Canada.

 

-(2007), “La recerca a la Facultat de Filologia”, Jornades de Recerca de la Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona.

 

-(2007), “Diversitat i educació” (taula rodona), Jornades 15 anys del GELA - Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades,  Universitat de

Barcelona.

 

-(2007), “Valoració dels resultats de les enquestes sociolingüístiques” (taula rodona, moderador),  Jornada Llengua i Societat en els Territoris

de Parla Catalana en els Inicis del Segle XXI, Secretaria de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

 

-(2006), “Lenguas en contacto: las lenguas inmigrantes”, Jornada de Educación, Asociación de Profesores Hispano-Canadienses, OISE

(Ontario Institute of Studies in Education), University of Toronto, Toronto, (Canada).

 

-(2005), “Contacto de lenguas y sostenibilidad lingüística”, Celebración cultural del idioma español / Cultural celebration of the Spanish

language, York University, Toronto (Canada).

 

-(2005), “De l’escriptura a l’oralitat, de la recepció a l’expressió, de la competència a l’ús”, II Jornades ‘Llengua i ensenyament’ (GCS/CUSC),

Parc Científic / Universitat de Barcelona, Barcelona.

 

-(2004), “La evolución de la diversidad lingüística: comprender para proponer”, 2º Congreso sobre lengua y sociedad, Universitat Jaume I,

Castelló de la Plana.

 

-(2004),  “Cap a una sostenibilitat lingüística: conceptes, principis i problemes de l’organització comunicativa dels humans per al segle

XXI”, X Congrés Linguapax / Diàleg ‘Diversitat lingüística, sostenibilitat i pau’, Fòrum Universal de les Cultures, Barcelona (Spain). (English

version: “Towards a ‘linguistic sustainability’: Concepts, principles and problems of human communicative organisation in the twenty-first century”.)

 

-(2003), “Linguistic pluralism in Catalonia: A case of implementation of a ‘complexity’ perspective?”, 8th International Pragmatics Conference,

Toronto (Canada).

 

-(2002), “World language policy in the age of globalisation: Intercommunication and diversity from the 'complexity' perspective”/ “Política lingüística

mundial a l’era de la globalització: diversitat i intercomunicació des de la perspectiva de la ‘complexitat’”, Congrés Mundial sobre Polítiques

Lingüístiques / World Congress on Language Policies (Linguapax), Barcelona (Spain).

 

-(2002), “Ecology and diversity: A comparative trip from biology to linguistics”, Symposium L'Écologie des langues / The Ecology of Languages

(Hommage à W. F. Mackey), Université de Moncton, New Brunswick, Canada).

 

-(2001), “Minority Language Communities in the age of globalisation: Rethinking the organisation of human language diversity”, Minority Languages

in Europe. Frameworks, status, prospects. (European Science Foundation Exploratory Workshop) Bath, U.K.

 

-(2001), “New Immigrations in Catalonia: Integration Trends in a Linguistically Mixed Society”, Workshop on 'Do Small-Size Receiving Societies

Face Specific Immigration Issues?’, Sixth International Metropolis Conference, Rotterdam (Holland).

 

-(2000), “Language Planning and Language Ecology: Towards a theoretical integration”, Symposium 30 Years of Ecolinguistics, Graz, Austria.

 

-(1998), “Lingüística General y teorías de la complejidad ecológica: algunas ideas desde una transdisciplinariedad sugerente”, III Congreso de

Lingüística General (Salamanca, Spain).

 

-(1996),  “Contextes et représentations dans les contactes linguistiques par décision politique: substitution versus diglossie dans la perspective de la

planétarisation”, Colloque Mythes Fondateurs Nationaux et Citoyenneté (Montréal, Canada).

 

-(1995), “Política i planificació lingüístiques: cap a una perspectiva ecosistèmica”, European Congress on Language Planning (Barcelona, Spain).

 

-(1994), “Language management: An eco-socio-dynamic perspective from/on cases in Spain”, XIII World Congress of Sociology (Bielefeld, Germany).

 

-(1993), “Concepciones holísticas y fenómeno lingüístico: interpelaciones desde los nuevos paradigmas”, Sociedad Española de Lingüística (Lleida, Spain).

 

-(1993),  “Llengua catalana i futur: notes des d'una perspectiva eco-sistèmica”, North American Catalan Society (Berkeley, Cal., USA).

 

-(1991), “Planning change in code-switching: Theoretical and practical inferences from the Catalan case', European Science Foundation Symposium on

Code Switching (Barcelona, Spain).

 

 

6.  RECENT LECTURES AND SPEECHES / CONFERÈNCIES I CURSOS RECENTS /

CONFERENCIAS Y CURSOS RECIENTES  / CONFÉRENCES ET COURS RÉCENTS

 

-(2016), “El bilingüisme, negatiu o positiu? (costos i avantatges)”, Aules d’extensió universitària, (diversos centres), Universitat de Barcelona.

 

-(2015), “Les polítiques lingüístiques al s. XXI : la complexitat de les noves conflictivitats”, Aules d’extensió universitària, (diversos centres), Universitat de Barcelona.

 

-(2014), “La globalització i les llengües”, Aules d’extensió universitària, (diversos centres), Universitat de Barcelona.

 

-(25-11-2013), “Ecología de lenguas y sociocomplejidad”, Universidad Nacional Autónoma de México, México,

 

-(2013), “Comunicació (no)verbal: caos o organització?, Aules d’extensió universitària, (diversos centres), Universitat de Barcelona.

 

-(2013-2009), “La gestió del multilingüisme en el marc de la globalització”. Curs de postgrau 'Política lingüística i gestió del multilingüisme', Universitat

de Barcelona.

 

-(2011), “Introducció a l’ecologia lingüística”, Aules d’extensió universitària, (diversos centres), Universitat de Barcelona.

 

-(7-4-2010), “El català i els joves: les propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana”, Societat Catalana de Sociolingüística,

Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. 

 

-(13-5-2009), “Llengua i identitat”, Acte de presentació del llibre 'Llengua i identitat', coordinat per A. Massip, CCCB - Centre de Cultura Contemporània

de Barcelona. 

 

-(23-4-2009), “Les llengües mitjanes a l’era ‘glocal’”, Acte de Sant Jordi, Ajuntament de Vilafranca del Penedès (vídeo informatiu).

 

-(16-2-2009), “Sòcio/lingüística: per una mirada complexa”, curs Un ésser viu anomenat llenguatge , Cosmocaixa (Barcelona) (vídeo).

 

-(2008), “Escoles i llengües a la Catalunya 'glocal'”, Presentació del 'Projecte Lingüístic de Centre' en diversos centres escolars, Departament d'Educació,

Generalitat de Catalunya. 

 

-(21-5-2007), “Les actituds lingüístiques dels mestres davant l'era 'glocal'”, Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna, Universitat

Ramon Llull, Barcelona.

 

-(21-2-2006), “La sostenibilidad lingüística”, International Mother Language Day / Día Internacional de la Lengua Materna, Ontario Institute of Studies

in Education, University of Toronto, Ontario.  

 

-(15-6-2005), “Diversitat i sostenibilitat lingüístiques: nous principis d'organització?”, Fundació Joaquim Torrens Ibern, Col·legi d'Enginyers Tècnics

Industrials de Barcelona.

 

-(15-4-2005), “Llengües i globalització: per la sostenibilitat lingüística”, Inauguració de l'exposició 'Les llengües, un gran tresor', Vilafranca del Penedès.

 

-(7-4-2005), “L'ecologia de les llengües”, Aula d'extensió universitària de Sants, Barcelona.

 

 

7. SCIENTIFIC JOURNALS / REVISTES CIENTÍFIQUES / REVISTAS CIENTÍFICAS / REVUES SCIENTIFIQUES

 

-Open linguistics. (De Gruyter Open). Editorial board member.

 

 -Revista de llengua i dret / Journal of Language and Law. (Barcelona). Editorial board member.

 

 -Diverscité Langues.  (Montreal). Editorial board member.

 

 -LSC - Llengua, societat i comunicació / Language, Society and Communication. (Barcelona). Editorial board member.

 

 -Language & Ecology. Editorial board member.

 

 -Digithum. (Barcelona). Editorial board member.

 

 

8. OTHER RELEVANT ACTIVITIES / ALTRES ACTIVITATS RELLEVANTS / OTRAS ACTIVIDADES

RELEVANTES / AUTRES ACTIVITÉS

 

-Coordinator of the ‘Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística’ (‘Sociocomplexitat’/’Sociocomplexity’), General Linguistics Department,

Universitat de Barcelona.

 

-Director of the Universitat de Barcelona CUSC (Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació) (1998-2010)

 

-Member of the ‘Consell Social de la Llengua Catalana’ [Social Council of Catalan Language].

 

-Member of the World Conference on Linguistic Rights Committee of Experts, (Barcelona, 1996).

 

-Co-organizer of the international symposium 'State and plurilingual population' (Barcelona, 1991).

 

-Member of the organizing committee of the International Pragmatics Conference (Barcelona, 1990).

 

-Member of the scientific committees of 'Sociology of language' and 'Language normalization' areas of the II International Congress of

Catalan Language (Girona/Lleida, 1986).

 

 

9. PRESS ARTICLES AND INTERVIEWS / ARTICLES DE PREMSA I ENTREVISTES /

ARTÍCULOS DE PRENSA Y ENTREVISTAS / ARTICLES POUR LES JOURNAUX ET INTERVIEWS

 

-Ciutats polilingües i sostenibilitat lingüística a l'era 'glocal', Barcelona Metròpolis 99, dossier ‘La ciutat multilingüe’, abril 2016.

 

-Ciudades polilingües y sostenibilidad lingüística en la era 'glocal', Barcelona Metròpolis 99, dossier ‘La ciudad multilingüe’, abril 2016.

 

-Polylingual cities and language sustainability in the ‘glocal’ age, Barcelona Metròpolis 99, ´The multilingual city’, April 2016.

 

-Conversa-entrevista, Butlletí del Cercle XXI  9, 29-12-11.

 

-“Sobre l’ús de la llengua catalana entre els joves” (respostes a un qüestionari), 2009, en línia.

 

-“Alerta per l’ús del català entre el jovent” (resum d’entrevista), Òmnium (Butlletí electrònic), 1-9-09

 

-“Societat, llengua i estatut”, Avui, 1-6-05

 

-“Multilingüisme i sostenibilitat”Avui, 7-3-05

 

-“El català, llengua pròpia i comuna de Catalunya”Avui, 9-2-05

 

-“Constituciones y lenguas”, La Vanguardia, 10-1-05

 

-“Llengua escolar i context demosociolingüístic”Avui, 29-12-04

 

-“Subsidiarietat lingüística i funcions exclusives per al català”, Avui, 25-11-04

 

-Llengua, migracions i estatut (Entrevista), El 3 de vuit, 1-10-04

 

-“Espacios de conflicto y comunicación”La Vanguardia, 27-4-03

 

-Panorama sociolingüístic (Entrevista), Escola catalana, abril 2003

 

-Llengua i noves migracions (entrevista), El 3 de vuit, 22-11-2002

 

-Llengües i globalització (entrevista), El 3 de vuit, 16-3-2001

 

-“Normalització lingüística: ‘Back to the future’” [Retorn al futur], Avui

 (Suplement especial ‘Tot esperant el 2000’), 23-4-1999