Pla d'Acció Tutorial (PAT)

[Descripció] [Objectius] [Accions] [Distribució de tutories]

 

DESCRIPCIÓ

El grau de Lingüística ofereix un servei de tutories que està a disposició dels estudiants al llarg de tots els estudis. Aquest servei té l’objectiu d’orientar-los i ajudar-los a resoldre els dubtes que se’ls plantegen durant la seva formació.


OBJECTIUS

  • Ajudar els estudiants, al començament dels estudis, a integrar-se en el món universitari.
  • Incentivar el seu interès pel coneixement del llenguatge humà en les seves diferents vessants.
  • Detectar i resoldre els problemes amb què es puguin trobar al llarg de la seva formació.
  • Atendre els estudiants amb necessitats específiques.
  • Orientar-los, al final dels estudis, amb vista als estudis posteriors i a la inserció en el món laboral.

ACCIONS

1r curs: Sessió de presentació (principis d’octubre) 

Un cop iniciades les classes, es fa una sessió inicial adreçada als estudiants de primer curs del grau de Lingüística.

Aquesta sessió té els objectius següents:

  • Donar la benvinguda als estudiants.
  • Informar-los del funcionament del Departament.
  • Orientar-los i aconsellar-los sobre la manera d’encarar els estudis.
  • Donar a conèixer els mitjans d’informació i comunicació que el Departament posa a la seva disposició: web.
  • Presentar tant l’equip de direcció com la persona que es fa càrrec de les tutories (Cap de secció de Lingüística).

1r curs – 4t curs: Tutories individuals 

A partir d’aquesta sessió inicial, els estudiants poden adreçar-se a les tutores sempre que vulguin rebre assessorament o hagin de resoldre algun problema relacionat amb els seus estudis. Poden posar-s’hi en contacte a través del correu electrònic o per telèfon.

2n curs: Sessió informativa (maig-juny)

A final de segon curs les tutores programen una sessió per informar sobre els projectes de recerca de la secció de Lingüística General i els programes Erasmus i Sicue.

4t curs: Sessió d’orientació acadèmica i laboral (maig-juny)

Als estudiants de quart se’ls convida a una sessió informativa sobre màsters, postgraus i programes de doctorat que ofereix el Departament i altres opcions acadèmiques posteriors al grau.


DISTRIBUCIÓ DE TUTORIES